DUURZAAM

Partner van NL Greenlabel

Hoveniersbedrijf van Triest BV is partner van NL Greenlabel. Samen met meer dan 160 andere organisaties geven we vorm en inhoud aan een toekomstbestendige, groene leefomgeving. Ons gezamenlijke doel is om in 2030 de waarde van groen in de leefomgeving te verdubbelen.

Principes NL Greenlabel

Een organisatie die is aangesloten bij NL Greenlabel werkt altijd volgens de vier P's; Prosperity, People, Planet en Profit. Op deze manier ben je ervan verzekerd dat je een duurzaam en eerlijke dienst ontvangt.

Prosperity

• een duurzame samenleving nagestreefd dient te worden

• natuur en milieu, sociale, maatschap­pelijke en organisatieverantwoorde­lijkheden in balans dienen te zijn

• de kwaliteit van leven van toekomstige generaties gebaat dient te zijn bij de activiteiten van de huidige generatie

• de gezondheid en het welbevinden van gebruikers van de buitenruimte uitgangspunt is bij een ingreep in diezelfde buitenruimte

• de gezondheid van natuur en milieu gebaat dient te zijn bij een ingreep in de buitenruimte of gecompenseerd dient te worden

• een integrale duurzame aanpak bij gebiedsontwikkeling wenselijk is

• het verhaal waar is

People

• mijn organisatie een sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft richting alle betrokkenen in mijn bedrijfskolom (zoals toeleveranciers, consument, werknemers etc.)

• mijn organisatie het belangrijk vindt dat mensenrechten gerespecteerd worden

• mijn organisatie het belangrijk vindt dat kinderrechten gerespecteerd worden

• integriteit de basis is van intermenselijk handelen

Planet

• mijn organisatie respectvol omgaat met natuur en milieu

• de ecologische footprint van producten zoveel mogelijk bekend is

• zoveel mogelijk lokaal wordt geproduceerd

• kringlopen zoveel mogelijk worden gesloten door pre-, up-en recyclen van materialen

• er respectvol wordt omgesprongen met grondstoffen

• afval als grondstof kan dienen

• bevordering van biodiversiteit wordt nagestreefd

• in de productieketen en gebruiksfase geen toxische stoffen uitlogen

• tenzij FSC gecertificeerd, toepassing van tropisch hardhout niet gewenst is

• gifvrije productieketens en gifvrij onderhoud nagestreefd dient te worden

• plasticvrije productieketens en toepassingen nagestreefd dienen te worden, tenzij gerecycled plastic toegepast wordt dat herbruikbaar blijft

• veenvrije productieketens en toe­passingen nagestreefd dienen te worden

• energieneutrale of -positieve productieketens en toepassingen nagestreefd dienen te worden

Profit

• eerlijke handel uitgangspunt is van het verdienmodel

• meaningful profit (het verdienen vaneen eerlijke boterham), de uitkomst is van duurzaam handelen

• transparante werkprocessen noodzakelijk zijn

• duurzame vormgeving kansen biedt voor meer levensvreugde en een mooiere wereld

Partnercertificaat

NL Greenlabel staat en gaat voor beweging, verbinding en integrale aanpak op weg naar een levende en meetbaar duurzame buitenruimte. We bundelen innovatiekracht en houden bewustwordingscampagnes. Producten en materialen, planten en projectplannen laten we beoordelen op duurzaamheid. We verbinden omwonenden, overheid, onderwijs, onderzoek, ontwikkelaar en ondernemers. Kernvoorwaarden zijn: integer, levend, samen, gezond, doen, bewegen, verbinden en betrokken.